AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Tennisvereniging WPD hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we trachten heldere en transparante informatie te geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

We zullen er alles aan doen om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder AVG.

Dit houdt in:

-Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-Uw toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

-Geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Wij zijn als vereniging verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemene zin vragen hierover heeft, kan dit met de contactgegevens onderaan dit document.

Vastlegging gegevens leden:

Tennisvereniging WPD legt gegevens van de leden vast in KNLTB.CLUB, welke een beveiligde omgeving is, voor de uitvoering van het lidmaatschap.

Deze gegevens zijn: Voor- en achternaam, adres, woonplaats, geboortedatum; geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, lidmaatschapsnummer en foto welke verplicht is gesteld vanuit de KNLTB.

Gebruik gegevens:

Deze gegevens worden gebruikt voor inning van de contributie, wedstrijdadministratie en voor het delen van informatie met betrekking tot de vereniging. Bij het aangaan van het lidmaatschap wordt hier toestemming voor gevraagd.

Bescherming persoonsgegevens:

Deze zijn beschermd met gebruikersnamen en wachtwoorden. Wij stellen deze gegevens, uitgezonderd de tennisbond KNLTB (KNLTB.CLUB), nooit ter beschikking aan derden, zonder voorafgaande toestemming van betrokkenen.

Persoonsgegevens worden niet gepubliceerd en/of openbaar gemaakt. Bij beƫindiging van het lidmaatschap zijn de gegevens aan het einde van het kalenderjaar van opzegging niet meer traceerbaar.

Toegang tot KNLTB.CLUB:

De ledenadministrateur heeft toegang tot de beveiligde omgeving KNLTB.CLUB.

Verwerking van persoonsgegevens van sponsors of leveranciers:

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door de vereniging verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

-Administratieve doeleinden;

-Communicatie over opdracht en/of uitnodigingen;

-Uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Bewaard wordt:

Naam bedrijf, contactpersoon, adres en telefoonnummer. Het bedrijfslogo van sponsoren wordt opgenomen op de website met een directe link.

De vereniging stelt deze gegevens niet beschikbaar aan derden en worden nooit openbaar gemaakt.

Tennisvereniging WPD Sportweg 8 4471RP Wolphaartsdijk www.tvwpd.nl